Vizyon

 • Toplumsal kalkınma ve ekonomik gelişmeye yol göstererek yardımcı olmaktır.

Hedefler

 • Türkiye’de gelişmekte olan mentorluk faaliyetlerinin uluslararası genel kabul görmüş kural ve standartlar çerçevesinde yapılanması için çalışmalar yapmak,
 • Mentörlük ve bağlantılı kuruluşlar nezdinde kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak üzere gerekli ilişki ve temasları gerçekleştirmek,
 • Yasal düzenlemelerin hazırlanması ile ilgili çalışmalara aktif bir şekilde katılmak,
 • Uluslararası platformda saygın ve kabul gören mentorluk kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini yapmak, bu kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek,
 • Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TUBİTAK, KOSGEB, TOBB vb. kuruluşlar aracılığı ile verilecek mentorluk hizmetleri ile ilgili olarak derneğin tüzel kişiliğinin ve üyelerinin tanınmasını ve hizmet verici kuruluş olarak yer almasını sağlamak
 • 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • KOBİ Dernekleri, TÜSİAD, MÜSİAD, , Genç İşadamları Dernekleri, Yöresel İş Adamları Dernekleri vb. sivil toplum kuruluşları nezdinde derneğin faaliyetlerini tanıtmak suretiyle çalışmalarına katılım yapmak, bu kuruluşların üyelerine hizmet verici kuruluş olarak destek sağlamak,
 • Mentorluk standart, terminoloji ve prensiplerinin doğru bir şekilde kullanılması ve etkinleştirilmesi için meslek standartlarını oluşturmak üzere çalışma komiteleri kurmak, mentorların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere mentorluk eğitimleri, tanıtım/bilgilendirme seminerleri düzenlemek , kurs, konferans ve panel gibi  çalışmalar yapmak, ARGE çalışmalarıyla mentorluk alanına özel donanım ve yazılım üretimini desteklemek, yazılımları geliştirmek ya da mevcut mentorluk yazılımların temsilciliğini almak,
 • Uluslararası veya ulusal düzeyde açık ve kullanılabilir olan destekleri etkin bir şekilde kullanmak üzere projeler geliştirmek, bu amaçla dernek bünyesinde çalışma grupları kurmak ya da üyelerden gelen proje tekliflerini uygun bir işbirliği  modeli içinde projelendirip başvurularda bulunmak,
 • Üyeleri tarafından verilecek mentorluk hizmetinin, girişimci adaylarının, girişimcilerin ve KOBİ’lerin büyümeleri/gelişmeleri için verimli ve doğru kullanmalarını destekleyici bir şekilde verilmesini, mesleğin itibarı yüksek tutmak ve yetkin kişiler tarafından verilmesini sağlamak üzere verilen hizmetleri takip ve kontrol edecek sistemler/disiplin kuralları oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınları sayısal ve/veya kağıt ortamında çıkarmak,
 • Dernek Tüzüğünde belirtilen diğer hedefleri gerçekleştirmektir.
TOP